Karen Attiah MIA '12
Caption: 
Courtesy of the Washington Post