SIPA DP Alumni Fumisugu Tosu
Caption: 
Fumitsugu Tosu '11